36-મહેનત ની ભેટ

વર્ષો પહેલાની વાત છે. એક રાજ્યમાં રાજાએ નગરના મુખ્ય રસ્તા પર બધાને નડતરરૂપ થાય એ રીતે એક મોટો પથ્થર મુકી દીધો. લોકોની પ્રતિક્રિયા જોવા માટે રાજા એક મોટા ઝાડની પાછળ વેશપલટો કરીને સંતાઇ ગયો. પથ્થર રસ્તાની વચ્ચે પડેલો હોવાથી ત્યાથી પસાર થતા બધા જ રાહદારીઓને ખુબ
નડતો હતો.

READ MORE મહેનત ની ભેટ

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF 

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top