આ બે ટીવી ચેનલ પર કાલે દર બે કલાકે મારી સ્કૂલ ના ન્યુઝ આવશે જે નીચે ફોટા આપેલ છે

૧ ગુજરાત ન્યુઝ ૨-નિર્માણ KALE 1/7/14 NA ROJ DAR BEKALAKE NEWS MARI SCHOOL NA AVSE JOTA REJO 1-GUJRAT CHENAL NEWS 2-NIRMAN NEWS CHENAL EK TV NA ONLINE PAN NICHENI LINK THI ONLINE PAN JOY SAKASE
CLIK HERE THIS LINK


                             

              CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top