રૂલર આઈ.ટી (I.T.RULAR QUIZ) ક્વીઝ કાર્યક્રમ જીલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્મ જુનાગઢ માં 
લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્ર માં યોજાયો . જેમાં મારી સ્કૂલના બાળકો  
1-RATHOD YAGYNIK VIJAYBHAI
2-KATIR CHIRAG VIJAYBHAI
પ્રથમ  સ્થાને આવ્યા  હવે 
કુલ ૬૨ ટીમે ભાગ લીધેલ હતો 
રાજ્ય કક્ષાનો કાર્યક્રમ સાયંસ-સીટી મુકામે યોજાશે.
રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ ડીસેમ્બર દરમ્યાન બેંગ્લોર મુકામે
આ કાર્યક્રમ માં પ્રતાપભાઈ ઓરા સંકલન  કરેલું 
(PARATAP BHAI ORA) 
BHARAD SIR ANE  SCHOOL TEACHAER  HAJAR RAHYA  HATA CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top