સોમવારે DATE 4/8/14 મિત્રો ભર બપોરે બરાબર ૧૨ વાગ્યે આકાશ માં એક અનોખો નજારો જોવા મળ્યો હતો 
સુર્ય ની ફરતે મેઘધનુષ જેવું સપ્તરંગી  વલય 
 આ નજરો અદભુત હતો મેં તેનું વિડિઓ રેકોર્ડીંગ પણ કરેલું છે           


Photo: સોમવારે મિત્રો ભાર બપોરે બરાબર ૧૨ વાગ્યે આકાશ માં એક અનોખો નજરો જોવા મળ્યો હતો 
સુર્ય ની ફરતે મેઘધનુષ જેવું સપ્તરંગી  વલય હું મેં આ નજરો અદભુત હતો મેં તેનું વિડિઓ રેકોર્ડીંગ પણ કરેલું છે
VIDEO-1
BAKI NA VIDEO HAVE MUKVAMA AVSE


CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top