આ અંકની વિશેષતાઓ : -
સામાજિક વિ.ધોરણ - ૭ પ્રથમ સત્રનું વિષયવસ્તુ
સમાસ ની સમજ
શબ્દકોશનો ઉપયોગ
જુલાઈ માસના બનાવોની તારીખવાર નોધ
બાળ મનોવિજ્ઞાન
>> TO DOWNLOAD GyanParab August 2014 : - click here

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top