41-એક વાર વાંચો જરૂર બીજા ને હેરાન કરતા પેહલા

એક વખત એક શાળા ના વિદ્યાર્થીઓ શહેર ની બહાર ફરવા માટે ગયા, ત્યાં એમને જોયું કે તળાવ માં એક ગરીબ વ્યક્તિ એના વસ્ત્રો, ચપ્પલ ઉતારી સ્નાન કરતો હતો, બાળકો માં મગજ માં તોફાન કરવા નો વિચાર જન્મ્યો અને એક વિદ્યાર્થી એ કહ્યું, 

READ MORE એક વાર વાંચો જરૂર બીજા ને હેરાન કરતા પેહલા

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top