61-પ્રભુનો પ્રેમ

ફ્લાઈટને હજી થોડી વાર હતી એટલે તેણે પોતાની બાઈબલ કાઢી વાંચવા માંડી.અચાનક બેથને લાગ્યું કેઆસપાસનાં બધાં લોકો તેના તરફ જોઈ રહ્યાં છે. તેને નવાઈ લાગી પણ થોડી જ વારમાં તેને સમજાઈ ગયું કે લોકો તેનીબરાબર પાછળ કંઈક નિહાળવા તેની દિશામાં જોઈ રહ્યાં હતાં.


READ MORE પ્રભુનો પ્રેમ

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top