વોટ્સ અપમાં સ્ક્રિન હાઇડ ઇમેજ કેવી રીતે બનાવાવી તેની માહિતી માટે આપેલી વેબસાઇટની મુલાકાત લો
This type of image create in Z-Photofake Application.First of all install this application through Google play store.After install this application then open this application and choose your original image you want to send.After select your image press next button share option will be show select Whats app then Whats app will be open and select your contact name to whom you want to share this funny magic image.This image show black video type image in your Whats app and your friends receive white blank image but when he open this image the original image will show.

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top