વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...


MITRO AHI  AAPNA STD -10 NA STUDENT MATE SSC BORD EXAM 2015 MATE NI TYARI MATSH , SCIENCE NI PPT MUKEL SE JE KUL 550 JETALA PRASNO SE JE.................. 
PARIXA NA ANNTIM DIVSE 
RIVISION MATE UPYOGI THASE
 


  1-SCI.& TEC ---->>DOUNLOAD  PPT   CLIK ME

2-SCI.& TEC OLD ---->>DOUNLOAD  PPT   CLIK ME


4-FONT CALIBRI ---->>DOUNLOAD  PPT   CLIK ME

5-FONT AKASH ---->>DOUNLOAD  PPT   CLIK ME

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top