74-કોઈને ખોટું લાગે તો માફ કરજો


Ø  કોઈને ખોટું લાગે તો માફ કરજો ....   પણ,
Ø  આપણે એ દેશમાં રહીએ છીએ જ્યાં પોલીસ વાળાને જોઇને સુરક્ષિત મહેસુસ કરવાની જગ્યાએ આપણે ઘભરાઈ જઈએ છીએ.
Ø  આપણે દીકરીના ભણતર થી વધારે ખર્ચો એના લગ્ન માં કરીએ છીએ.
Ø  ભારતીય ખુબ શર્મિલા હોય છે, તેમ છતાય ૧૨૧ કરોડ છે.

READ MORE ટેક્સીવાળો અને એક વૃદ્ધ સ્ત્રી

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top