ગુજરાત ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ પ્રશ્ન સંપૂટ. ઝી પરીક્ષા ધોરણ-12 science ગુજરાતી મીડીયમ માટે. JEE EXAM MATE IMP. 


નોધ:- નીચેની બુકની સાઇઝ મોટી હોવાથી 2જી કે ઓછા નેટવર્કમાં ડાઉનલોડ નહી થાય.


ગુજરાત ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ પ્રશ્ન સંપૂટ. ઝી પરીક્ષા ધોરણ-12 science અંગ્રેજી મીડીયમ માટે JEE EXAM MATE IMP ENGLISH QUACTION.

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top