વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...


ગુજરાત ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ પ્રશ્ન સંપૂટ. ઝી પરીક્ષા ધોરણ-12 science ગુજરાતી મીડીયમ માટે. JEE EXAM MATE IMP. 


નોધ:- નીચેની બુકની સાઇઝ મોટી હોવાથી 2જી કે ઓછા નેટવર્કમાં ડાઉનલોડ નહી થાય.


ગુજરાત ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ પ્રશ્ન સંપૂટ. ઝી પરીક્ષા ધોરણ-12 science અંગ્રેજી મીડીયમ માટે JEE EXAM MATE IMP ENGLISH QUACTION.

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top