વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

1-SSC MATHS 

Paper Answer key 

Download Answer Key : 

2-SSC SCIENCE 


Paper Answer key 
Download Answer Key :3-SSC  GUJRATI 


Paper Answer key 
Download Answer Key :

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top