ઓનલાઇન બદલી માટે ખાસ સૂચના
જિલ્લા વાઈઝ ખાલી જગ્યાનું લિસ્ટ જુઓ

Important Instructions for Online Badli 2015-16Demo Mateno Time 20-04-2015 Na Roj Purn Thayel Chhe. New Jaherat Aave Te Pachhi J Website No Use Karvo.


Online Application: Click Here
For Empty Seat: Click Here
  1. 📌Online badli detail from bisag
  2. 📌online badli mate 2 Round these.
  3. 📌10 may pachhi badli jaherat aavwani Shakyta
  4. 📌School choice ma game tetli school choice kari shaksho.
  5. 📌Form bharva mate 5 Divas no time malshe
  6. 📌1 li vakhate form bharvanu chuki javay to bija round           ma new  form bhari sakashe...

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top