ધોરણ 10 ( SSC SCIENCE ) 

SSC SCIENCE CH-2 

 MCQ KBC QUIZ-2 ( ક્વિઝ-2)

વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ના પાઠ-2 ની( ક્વિઝ-2)

બનાવીને  મુકેલ છે. જે  અહી આપેલ ક્વિઝમાં 50 
પ્રશ્નો આપેલા છે જેમાંથી આપ 25 પ્રશ્નો રમી શકશો 
દરેક વખતે રમતા નવા પ્રશ્નો રમી શકશો 
 ડાઉનલોડ કરી શકો છો .
આપને ક્વિજ ગમે તો આપ  SHARE પણ કરી શકો,
 આપના બ્લોગ કે વેબસાઇટ પર પણ PASTE પણ
 કરી SHARE શકો 
ધોરણ 9 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ના SEM-1 અને 
SEM-2 ના કુલ 18 પાઠની
TOTAL 18 LESSON QUIZ 

CLICK MECLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top