મિત્રો અહી ધોરણ 10 ( SSC SCIENCE ) 

SSC SCIENCE CH-10

 MCQ KBC QUIZ-10 ( ક્વિઝ-10)


વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ના પાઠ-10 ની 


બનાવીને  મુકેલ છે. જે  અહી આપેલ ક્વિઝમાં 50 
પ્રશ્નો આપેલા છે જેમાંથી આપ 25 પ્રશ્નો રમી શકશો 
દરેક વખતે રમતા નવા પ્રશ્નો રમી શકશો 
 ડાઉનલોડ કરી શકો છો .
આપને ક્વિજ ગમે તો આપ  SHARE પણ કરી શકો,
 આપના બ્લોગ કે વેબસાઇટ પર પણ PASTE પણ
 કરી SHARE શકો 
TOTAL 18 LESSON QUIZ 

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top