108-તમને તમારા દેશ પ્રત્યે પ્રેમ નથી ? 

ભારતની આઝાદી પહેલાના સમયની આ વાત છે. એક બ્રિટીશર મહીલા ભારતની મુલાકાતે આવી હતી. આ મહીલા ભારતીય પ્રજાને સાવ પછાત ગણતી હતી. ભારતીય લોકો પ્રત્યે એને ખુબ અણગમો હતો.

READ MORE તમને તમારા દેશ પ્રત્યે પ્રેમ નથી ? 


CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top