ખેડૂતો માટે અગત્યની માહિતી
============================================


Kheti mate ni subsidy mate on line araji karava mate Athava tamari araji nu status janava mate:-
ખેતીમાટે સબસીડી માટે online અરજી કરવાની વેબલિંક


============================================


: TAMARA GAM NI VASTI KETLI ?
તમારા ગામની  વસ્તી કેટલી ? તે જાણો....
Janva mate click this link
============================================

ઘરે થી મેળવો  7/12 અને  8 अ ની નકલ

 Ghare betha 7/12 ane 8 अ jova mate

============================================
....તમારા ગામનનો  સાક્ષરતાદર કેટલો છે તે જાણો
Saxarta dar jova mate upar ni link ma je te jilla n pasand krya bad taluka n pasand kri n je te village no saxarta dar joi sakase...


=======================================================================
ડીજીટલ લોકરCLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top