111-આપણી જાતને બદલો તો વિશ્વ બદલેલું જ છે.

એક યુવતી પરણીને સાસરીએ આવી.
સસરા તો સારા હતા પણ સાસુને વાત વાતમાં ટોક ટોક કરવાની ટેવ હતી. જે છોકરી પરણીને આવેલી એને કોઇ ટક ટક કરે એ બીલકુલ પસંદ નહોતું. સાસુની સતત ટક ટકથી વહુ થોડા જ મહીનામાં કંટાળી ગઇ.


READ MORE આપણી જાતને બદલો તો વિશ્વ બદલેલું જ છે 

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top