વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...HSC science (Gujarati Medium )

ધોરણ-11-12 (HSC) માં અભ્યાસ કરતાં બાળકો માટે બંને મીડિયમ બોર્ડ ના આદર્શ પેપરો ના જવાબ સાથે ઉતરવહીઓ PDF ફાઇલમાં આપેલ છે 

અહી આ બુક આપેને PDF ફાઇલ માં ફ્રી મળે છે તો આપ નીચે આપેલ 

ડાઉનલોડ પર ક્લીક કરો HSC science (Gujarati Medium)


GUJRATI MATE 


HSC Semester II Gujarati Medium


PDF FILE PAGE-1149

HSC Semester IV Gujarati Medium


PDF FILE PAGE-1149
ENGLISH MATE
ડાઉનલોડ પર ક્લીક કરો

HSC science (English Medium)


HSC Semester II English Medium
HSC Semester II English Medium
RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top