વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...


SANSKRIT IMP PAPER 2016
1-GUJRATI ANSWER KEY 08-03-2016

CLICK ME


2-SCIENCE ANSWER KEY 10-03-2016 

CLICK ME


3- MATHS ANSWER KEY 12-03-2016

CLICK ME

4- SOCIAL SCIENCE ANSWER KEY 14-3-2016 

CLICK ME

5- ENGLISH ANSWER KEY 16-3-2016

CLICK ME


6- SANSKRIT KEY 17-3-2016 UPLOAD
5 PM 

CLICK ME

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top