વધારાની કોઈ પણ પ્રોસેસ વગર મેળવો આ રીતે પાસપોર્ટ માત્ર 7 દિવસમાં  

જો તમે પાસપોર્ટ બનાવવા ઈચ્છતા હોવ તો તમારા માટે આ ખબર કામની છે 
કારણકે હવે માત્ર ચાર ડોક્યુમેન્ટસની મદદથી તમારો પાસપોર્ટ બનીને તૈયાર થઈ જશે. જો કે સમગ્ર પ્રક્રિયા આ પ્રમાણે 
 passportindia.gov.in પર લોગઈન કરી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
more info


  1. LINK-1 click me
  2. LINK-2-click me
  3. LINK-3 click me video


CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top