125-પ્રિતી પાટકરે

પ્રિતી નામની એક યુવતી મુંબઇની જાણીતી સંસ્થા 'ટાટા ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ સોશ્યલ સાયન્સ'માં અભ્યાસ કરી રહી હતી. અભ્યાસના ભાગ તરીકે પ્રિતીએ સામાજીક સમ્સ્યાઓ પર એક સંશોધનપત્ર રજુ કરવાનું હતું. પ્રિતીએ પોતાના સંશોધન કાર્ય માટે કમાટીપુરાના રેડલાઇટ એરીયા પર પસંદગી ઉતારી. કમાટીપુરા "દેહના વેપાર" માટે જાણીતો વિસ્તાર છે.

READ MORE પ્રિતી પાટકરે 

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top