129-ભગવાનની કૃપાની અનુભૂતિ 

એક યુવક એના મિત્રો સાથે જંગલમાં ફરવા માટે ગયો. ગાઢ જંગલમાં યુવક એના મિત્રોથી છૂટો પડી ગયો. પ્રકૃતિની મજા જાણે કે હવે સજા બની ગઈ. અજાણ્યા જંગલમાં હવે કઈ બાજુ જવું એની કઈ ગતા-ગમ પડતી નહોતી. 

READ MORE ભગવાનની કૃપાની અનુભૂતિ  

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top