વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

STD-11 GEOGRAPHY NEW COURSE PAPER STYLE

धोरण-११ भूगोल विषयना 

नवा कोर्स -२०१६ अनुसार पेपरनी ब्लूप्रिंट 

अने प्रथम ,द्वितीय अने वार्षिक परीक्षाना

 मोडेल पेपरनी PDF FILE डाउन्लोड करो

 DOWNLOAD  TO PDF FILERESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top