વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

STD-11 GEOGRAPHY NEW COURSE PAPER STYLE

धोरण-११ भूगोल विषयना 

नवा कोर्स -२०१६ अनुसार पेपरनी ब्लूप्रिंट 

अने प्रथम ,द्वितीय अने वार्षिक परीक्षाना

 मोडेल पेपरनी PDF FILE डाउन्लोड करो

 DOWNLOAD  TO PDF FILERESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top