લંબચોરસની પરીમીતી અને ક્ષેત્રફળ ના  સૂત્રો અને ગણતરી 

ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ શિક્ષણ માં ટેક્નોલૉજી થી ગણિત કાર્ય સરળ કરી તેનો ઉપયોગ માટે બનાવેલ ટૂલ્સ અને વિડીયો 
હજી વધુ કાર્ય થોડા સમયાંતરે મુકાશે તો જોતાં રેજો આ વેબસાઇટ 
www.baldevpari.com
USE GEOGIBRA SOFTWARE WORK


બાળકોના મૂલ્યાંકન કરવામાં આ ટૂલ્સ ખૂબ જડપથી ઉપયોગી બની રહેશે SHARE YOUR FRIENDS, TEACHERS, AND STUDENTS
CLICK THIS LINK  
 સમરૂપ અને સમકોણ ત્રિકોણની પરીમીતી અને ક્ષેત્રફળ
⇒ mㄥA +mㄥC=mㄥB ( mㄥB=90 )
⇒ 3X3 MATHS TRICK
⇒ 4X4 MATHS TRICK
⇒ એપોલોનીયસ નો પ્રમેયના સૂત્ર થી ગણતરી -ધોરણ-10
⇒ Δ ABCની પરિમિતી અને Δ ABCનું શ્રેત્રફળ ની ગણતરી

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top