વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

STD-10 ENGLISH MP3 POEM 
ધોરણ ૧૦ અંગ્રેજી વિષયમાં આપેલ કવિતાઓ Mp3 માં ડાઉનલોડ કરો.


01-A FAIRY MARKET ONCE
02-A FAIRY WENT TO MARKET ONCE( RECITATION ) 
03-BE THE BEST
04-GROWING( RECITATION )
05-LOVE
06-LOVE ( RECITATION )
07-STOPPING BY WOODS ( RECITATION )
08-THE ROYAL JOKE ( RECITATION )
09-TREES ARE KINDEST THINGS 
10-TREES ARE KINDEST THINGS ( RECITATION )
RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top