વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

STD-9 AND-11 SCIENCE NEW COURSE BLUE PRINT AND SAMPLE EXAM PAPER 
DOWNLOAD FREE PDF FILE 
89 PAGE ONLY 3 MB
ALL SUBJECT PAPER STYLE

Std 9 Blue Print   Sample Question paper 


=======================================================================

MORE LINK


LINK-1 --MORE INFO CLICKME
LINK-2 --CLICK TO ME MORE MATERIAL STD-6


RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top