કાટકોણ ત્રિકોણમાં કાટખૂણા નું માંપ બાકીના બે ખૂણાના માપના સરવાળા બરાબર  હોય મતલબ કે બે ખૂણા લધુકોણો હોય
NOTE--- નીચે આપેલ ત્રિકોણને આપણે માઉસ થી હલાવી શકીએ છીએ અને 
PALY ( ➧ )બટનથી એનિમેશન બંધ ચાલુ પણ કરી ને  
slide me ને હલાવી ને આપની જાતે જોઈને બાળકોને સમજાવી શકીએ છીએ .

mㄥA +mㄥC=mㄥB ( mㄥB=90 )

જુઓ
ALL GEO GEBRA PROGRAM
CLICK ME
નીચે આપેલો વિડિયો જોવ
કાટ્કોણ ત્રિકોણ માં લઘુકોણ ની સમજ RIGHT ANGLE


CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top