જરૂરી સૂચના: અમદાવાદ શહેર વિસ્તારની એચ.એસ.પટેલ હાઈસ્કૂલ, સાબરમતી શાળાની એમ.એસ.સી.-બી.એડ. બાયોલોજી વિષયની અંગ્રેજી માધ્યમની જગ્યા ગુજરાતી મધ્યમમાં ગણવાની રહેશે.
1-બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક(Higher Secondary) શાળા - જીલ્લાના આપેલ વિકલ્પ તથા મેરીટ માર્ક્સના આધારે જીલ્લા ફાળવણીની વિગતો
2-બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક(Secondary) શાળા - જીલ્લાના આપેલ વિકલ્પ તથા મેરીટ માર્ક્સના આધારે જીલ્લા ફાળવણીની વિગતો
3-શાળા પસંદગી કેમ્પ એડ્રેસ તથા સમય
4-હાઇકોર્ટ કેસ અંગે જરૂરી સૂચના
5-સોગંદનામું

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top