શિક્ષણ વિભાગનો મહત્વનો નિર્ણય
ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષામાં 50 ગુણના વર્ણાત્મક અને 50 ગુણના વિકલ્પો(ઓ.એમ.આર.)
Std-11 Science Annual exam swarup Final 40 Marks OMR Question, 40 Marks Descriptive Question (Varnatmak) & 20 Marks Internal marks.
Std-12 Science March 2018 Annual Board exam swarup 50 Marks OMR Question & 50 Marks Nibandh (Varnatmak) Question. Total 100 Marks Written Paper.

CLICK HERE TO DOWNLOAD
1--PressNote For OSER 2017
2--BISAG Programme October 2016
3--Blue Print of Examination Question Paper - STD 9
4--Blue Print of Examination Question Paper - STD 11

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top