શ્રીનિવાસ રામાનુજન 
જ્ન્મ : 22 ડિસેમ્બર, 1887 
કૌશલ્ય ક્ષેત્ર : ગણિત, 

ભારતના મહાન ગણિતશાસ્ત્રી શ્રીનિવાસ રામાનુજન પરિચય
શિક્ષણ જગતના તમામ મિત્રોને યાદ અપાવવાનું કે તારીખ ૨૨ મી ડિસેમ્બર ભારતના મહાન ગણિતશાસ્ત્રી શ્રી નિવાસ રામાનુજનનો જન્મદિવસ છે. શાળામાં તેની ઉજવણી જરૂર થી કરીએ.આ પીડીએફ ને ઉપરની લિન્ક થી ડાઉનલોડ કરી શકો આની નીચે તેજ પીડીએફ આપેલ છે જેને પણ આપ ડાઉનલોડ કરી શકો

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top