વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...


MY all app
MOBILE APPLICATION


no
App name
download
1
GK-1
2
Shikshan na prerna pushpo
3
Std-7 maths ch-2
4
Science gk-1
5
TAT-TET HTAT quizi
6
TAT-TET HTAT quiz-1
7
Std-10 english ch-3
8
Std-10 science ch-1
9
Std-10 science ch-2
10
Std-10 science ch-3
11
Std-10 science ch-4
12
Baldevpari youtube channel
13
Baldevpari scc

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top