166-લાયકાત અને સદ્-ગુણ મેળવો, બાકી...

એક માછિમારનો દિકરો હતો. તેને ભણવાની ખૂબ ધગશ. મનમાં એક જ સંકલ્પ કે, મારે પાયલોટ થવું છે. ઘરમાં ગરીબીનો કાયમી વસવાટ હતો. આવા સમયે તે માછિમારના દિકરાની બહેન તેની વ્હારે આવી. પોતાના તમામ ઘરેણાં વેચી ભાઈને ભણાવ્યો.

READ MORE લાયકાત અને સદ્-ગુણ મેળવો, બાકી...

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top