⇒પટેલ કેળવણી મંડળ બી.એડ.કોલેજ-જુનાગઢ
160 પ્રશિક્ષણાર્થી ને આપી તાલીમ તા.31-07-2017 ICT ( શિક્ષણમાં ડિજિટલાઈઝેશન ) અને મોટીવેશનલ ( વિષય-હતો--→શિક્ષક તરીકે મારી નિષ્ઠા )
CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top