કાટકોણ ત્રિકોણ (RIGHT TRIANGLE)

⧪ત્રિકોણ ના ત્રણે ખૂણાનો સરવાળો =
⇒ΔABC = m∠A + m∠B + m∠C=180
સૂચનાત્રિકોણ ના શિરોબિંદુઓ A,BઅનેC ને ફેરવો જેનાથીત્રિકોણ ના માપ બદલશે

જુઓ
ALL GEO GEBRA PROGRAM


CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top