કાટ્કોણ ત્રિકોણ માં
પાયથાગોરસનો પ્રમેય
ગણતરી
સૂચના⇒અહી આપેલ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઑ A અને C ને માઉસ થી હલાવતા કટકોણ ત્રિકોણ ની બાજુઓના માપ બદલાશે જેના લીધે આપેલ સૂત્રમાં સીધી ગણતરી જોઈ શકશો .

જુઓ
ALL GEO GEBRA PROGRAM


CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top