ચોરસનું ક્ષેત્રફલ=લંબાઈ xપહોળાઈ=LXB
ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ શિક્ષણ માં ટેક્નોલૉજી થી ગણિત કાર્ય સરળ કરી તેનો ઉપયોગ માટે બનાવેલ ટૂલ્સ અને વિડીયો 
હજી વધુ કાર્ય થોડા સમયાંતરે મુકાશે તો જોતાં રેજો આ વેબસાઇટ 
www.baldevpari.com
USE GEOGIBRA SOFTWARE WORK


બાળકોના મૂલ્યાંકન કરવામાં આ ટૂલ્સ ખૂબ જડપથી ઉપયોગી બની રહેશે SHARE YOUR FRIENDS, TEACHERS, AND STUDENTS
CLICK THIS LINK  
 સમરૂપ અને સમકોણ ત્રિકોણની પરીમીતી અને ક્ષેત્રફળ
⇒ mㄥA +mㄥC=mㄥB ( mㄥB=90 )
⇒ 3X3 MATHS TRICK
⇒ 4X4 MATHS TRICK
⇒ એપોલોનીયસ નો પ્રમેયના સૂત્ર થી ગણતરી -ધોરણ-10
⇒ Δ ABCની પરિમિતી અને Δ ABCનું શ્રેત્રફળ ની ગણતરી
☛ https://goo.gl/ZDQi3wજુઓ
ALL GEO GEBRA PROGRAM

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top