☞ધોરણ-10 ના વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી ના પાઠ-14 
સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 અને સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-2 નું 
☞મારૂ(બલદેવપરીનું) બાઈસેગ સ્ટુડિયો 
માંથી સીધું પ્રસારણ વંદેગુજરાત ચેનલ પર આવશે 
☞જે પ્રસારિત નીચે મુજબ ના સમયે દિવસ માં ત્રણ વાર આવશે 
ટાઈમ ટેબલ મુજબ છે
1. 14/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 10:00:00 AM To 11:00:00 AM
2. 14/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 5:00:00 AM To 6:00:00 AM
3. 14/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 3:00:00 PM To 4:00:00 PM
4. 14/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 8:00:00 PM To 9:00:00 PM
5. 15/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 10:00:00 AM To 11:00:00 AM
6. 15/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 3:00:00 PM To 4:00:00 PM
7. 15/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 8:00:00 PM To 9:00:00 PM
8. 16/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-2 10:00:00 AM To 11:00:00 AM
9. 16/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-2 3:00:00 PM To 4:00:00 PM
10. 16/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-2 8:00:00 PM To 9:00:00 PM
11. 20/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 10:00:00 AM To 11:00:00 AM
12. 20/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 3:00:00 PM To 4:00:00 PM
13. 20/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 8:00:00 PM To 9:00:00 PM
14. 21/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-2 10:00:00 AM To 11:00:00 AM
15. 21/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-2 3:00:00 PM To 4:00:00 PM
16. 21/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-2 8:00:00 PM To 9:00:00 PM
17. 26/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 10:00:00 AM To 11:00:00 AM
18. 26/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 3:00:00 PM To 4:00:00 PM
19. 26/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 8:00:00 PM To 9:00:00 PM
20. 30/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 10:00:00 AM To 11:00:00 AM
21. 30/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 3:00:00 PM To 4:00:00 PM
22. 30/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-1 8:00:00 PM To 9:00:00 PM
23. 31/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-2 10:00:00 AM To 11:00:00 AM
24. 31/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-2 3:00:00 PM To 4:00:00

25. 31/10/2017 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન પ્ર-14 ભાગ-2 8:00:00 PM To 9:00:00 PM

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top