170-માનવી અને ઈશ્વર વચ્ચેની સાંકળ શ્રદ્ધા છે

વિજ્ઞાન અને ઈશ્વર - એ.પી.જે. કલામ
એક કૉલેજમાં એક પ્રોફેસર ફિલોસોફી પર પ્રવચન આપી રહ્યા હતા. વિષય હતો – ‘વિજ્ઞાન અને ઈશ્વર વચ્ચેના પ્રશ્નો.’
પ્રોફેસર : તો તમે ઈશ્વર – અલ્લા – ગોડમાં માનો છો ?
વિદ્યાર્થી : ચોક્કસ સર.
પ્રોફેસર : શું ઈશ્વર સરસ છે ?

READ MORE માનવી અને ઈશ્વર વચ્ચેની સાંકળ શ્રદ્ધા છે

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top