નમસ્કાર મિત્રો આજે ધોરણ-૯માં ગણિત વિષયમાં નળાકાર ની સમજુતી Geogebra સોફ્ટવેરની મદદથી પેકટીકલ સાબિતી સાથે ક્લાસ માં ખુબજ ઉપયોગી એવી માહિતી છે .જે આપને આ વિડીયો દ્વારા  મળશે   
આપને આ વિડીયો ગમે તો જરૂર  શેર કરજો અને
1➥STD-9 MATHS NALAKAR (નળાકારની સમજૂતી)
CLICK THIS LINK https://youtu.be/dwrda-e2ZW0
2➥आपआप बोले ओर मोबाइल मे टाइप होजाय?
CLICK THIS LINK
⇒ https://youtu.be/ETTIMgQnVBU
3➥STD-9 MATHS ગણક્રિયાઑ ( set) PART-1CLICK THIS LINK https://youtu.be/_RW3dNHHyus

4➥HIDDEN CALL RECORDER એક એવી ટ્રિક જેની મદદથી તમે કોઇના પણ ફોન કૉલ્સની ડિટેલ જાણી શકો છોCLICK THIS LINK⇒ https://youtu.be/v6I0mVeXRNo
5➥HIDDEN CALL RECORDER MORE INFO ABOUT IN GUJARATI PDF CLICK THIS LINKhttps://goo.gl/ybtHo5

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top