⇛બાળકોના હસ્તાક્ષરોમાં માર્ચ 2017 ના બોર્ડ ના પેપર સોલ્યુશન  
બોર્ડ ના બેસ્ટ પેપર કેવીરીતે ભરાય તે માટેનો ઉત્તમ નમૂના રૂપ બાળકોને ઉપયોગી સાહિત્ય ધોરણ-10 માટે
PDF ALL VIDEO LINK DOWNLOAD
⇛ SSC IMP BOARD PAPER ANS KEY CLICK ME TO DOWNLOAD
CLICK ME IMP PAPER TO DOWNLOAD
STD-10 MATHS CH 6 PRAMEY 6.1 VIDEO

STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-4 
STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-3 

STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-2 
STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-1
 

SSC SCIENCE CH 1 KBC VIDEO QUIZ NENO SCIENCE
SSC SCIENCE CH 14 KBC VIDEO QUIZ
STD-9 MATHS TRICK TRIANGLE (External and intraoculars)
STD-9 MATHS GAN-KRIYAO ( set) PART-1  

Indivisible number (અવિભાજ્ય સંખ્યા)  
3X3 MATH TRICK NEWK VIDEO-2
⇛ 3x 3 MATHS TRICK VIDEO-2
⇛ 5 x 5 MATHS TRICK VIDEO-2
⇛ 4 x 4 MATHS TRICK VIDEO -2
STD-10 MATHS CH-2 BAHUPADI VIDEO PART-1
STD-10 MATHS CH-2 BAHUPADI VIDEO PART-2
STD-10 MATHS CH-2 BAHUPADI VIDEO PART-3
⇛ STD-10 MATHS CH-2 BAHUPADI VIDEO PART-4 

HOW TO WORK IN MATHS (ગણિતમાં કામ કેમ કરશો)
STD-10 MATHS CH-15 PART 1 AAKDASHASTRA ( આકડાશાસ્ત્ર )
STD-10 MATHS CH-15 PART 2 AAKDASHASTRA ( આકડાશાસ્ત્ર )
STD-10 MATHS CH-15 PART 3 AAKDASHASTRA( આકડાશાસ્ત્ર )
STD-10 MATHS CH-15 PART 4 AAKDASHASTRA ( આકડાશાસ્ત્ર )

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top