1⇛TAT TET HTAT QUIZ VIDEO 1
https://youtu.be/qRUmjO10nmQ
2⇛TAT TET HTAT QUIZ VIDEO 2
https://youtu.be/VHZmXVkB008
3⇛STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART-1
https://youtu.be/S-ArKlPLKzg
4⇛STD 10 MATHS CH-10 VIDEO PART-1
https://youtu.be/KxRxHxxDOU4
5⇛STD 10 MATHS CH-10 VIDEO PART-2
https://youtu.be/jpeG9TgvOok
6⇛STD-9 MATHS NALAKAR (નળાકારની સમજૂતી)
https://youtu.be/dwrda-e2ZW0
7⇛WHATSAPP માં તમે જે બોલો તે મેસેજ ટાઈપ થશે 
https://youtu.be/ETTIMgQnVBU
8⇛SAFALTA -1
https://youtu.be/zUJ4qJdnV-Q
9⇛STD-9 MATHS GAN-KRIYA ( set) PART-1
https://youtu.be/_RW3dNHHyusw
10⇛થ્રીડી શંકુ (Cone) ગણિત શિક્ષણમાં ખૂબ ઉપયોગી ટૂલ્સ
https://youtu.be/PkWLL7fWLng
11⇛કાટ્કોણ ત્રિકોણ માં લઘુકોણ ની સમજ RIGHT ANGLE
13⇛કાટ્કોણ ત્રિકોણ માં લઘુકોણ ની સમજ RIGHT ANGLE
https://youtu.be/p1dIz1MbD1Y

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top