નમસ્કાર મિત્રો આજે ધોરણ-૯માં ગણિત વિષયમાં નળાકાર ની સમજુતી Geogebra સોફ્ટવેરની મદદથી પેકટીકલ સાબિતી સાથે ક્લાસ માં ખુબજ ઉપયોગી એવી માહિતી છે .જે આપને આ વિડીયો દ્વારા મળશે 
☛આપને આ વિડીયો ગમે તો જરૂર શેર કરજો અને 

1➥STD-9 MATHS NALAKAR (નળાકારની સમજૂતી) 

CLICK THIS LINK https://youtu.be/WrYLWE_m8yg

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top