વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 1 TO 10 VIDEO 
TOTAL VIDEO 12 LINK
1-STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 01 VIDEO


2-STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 02 VIDEO


3-STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 03 VIDEO


4-STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 04 VIDEO


5-STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 05 VIDEO


6-STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 06 VIDEO


7-STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 07 VIDEO


8-STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 08 VIDEO


9-STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 09 VIDEO


10-STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 10 VIDEO


QUIZ VIDEO LINK

11-SSC SCIENCE CH 14 KBC VIDEO QUIZ

12-SSC SCIENCE CH 1 KBC VIDEO QUIZ NENO SCIENCERESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top