વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

STD-10 GUJARATI ALL NEW QUIZ 

  


⇰આ ક્વિજ માત્ર કમ્પ્યુટર માજ રમી શકશો
⇰આપેલ ક્વિજ જીપ ફાઇલ માં આપેલ છે સૌપ્રથમ એને અનજીપ કરી ને રમી શકશો
⇰આ માટે કમ્પ્યુટર માં ફ્લૅશ પ્લેયર હોવું જરૂરી છ
⇰આવનારી તમામ સ્પ્રધાત્મક TAT-TET-HTAT પરિક્ષા માટે ઉપયોગી
KBC QUIZ FALSH PALYER માં બનાવેલ છે જે કમ્પ્યુટર માજ ખોલી શકશો જેના માટે આપ નીચે આપેલ લિન્ક પરથી જરૂરી સૉફ્ટવેર પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો

1⇛આ બ્લોગના ઈ-એજયુકેશનલ મટીરીયલ માટેનો જરૂરી સોફટવેર WINZIP (જીપ ફાઇલને અનજીપ કરો.) જો તમારા કોમ્પ્યુટરમાં ન હોય તો ડાઉનલોડ કરો.

2⇛જો તમારા કોમ્પ્યુટરમાં MCQs QUIZ માટેનો સોફટવેર-FLASE PALYER ના હોય તો ડાઉનલોડ કરો.


STD-10 Gujarati ch-22


LINK-1
ALL SUBJECT ALL INFORMATION

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top