વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

STD-10 MATHS PAPER VIDEO PART-2 SOLUTION Q-26 TO 50 MCQ (MARCH-2018) 


STD-10 MATHS PAPER VIDEO PART-1 SOLUTION Q-1 TO 25 (MARCH-2018)
PART-1 VIDEO LINK 
CLICK ME


STD-10 MATHS PAPER VIDEO PART-2 SOLUTION Q-26 TO 50 MCQ (MARCH-2018)
PART-1
2 VIDEO LINK 
CLICK ME

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top