વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

9 અને ધોરણ 11સાયન્સના
નવા અભ્યાસક્રમ માળખું મુકવામાં આવેલું છે
 જેમાં વાર્ષિક આયોજન ,વેકેશન અને પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 
pdf માં મુકવામાં આવેલ છે
અહી ક્લિક કરો- 

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top