ધોરણ-9 તમામ વિષયોના પેપરો અને બ્લૂપ્રિન્ટ ગુજરાત માધ્યમિક વિભાગ દ્વારા બહાર પડેલ પીડીએફ અહી અલગ કરીને આપેલી છે 
 નિચે આપેલી લિન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top