ધોરણ -9  વિજ્ઞાન અને ટેકનોલજીના તમામ પાઠની કેબીસી ક્વિઝ ઓનલાઇન અને ઓફ લાઇન રમી શકો છો 
ઓનલાઇન રમવા માટે નીચે આપેલી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો અને તેમાંઆપેલ બ્લૂ કલરના download પર ક્લિક કરો અને આપ સીધા જે તે પેઇજ પર જઇ શકશો ત્યાં આપેલ ofline ક્વિઝ પણ ડાઉનલોડ કરી માત્ર કમ્પ્યુટર માં રમી શકશો

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top