વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

ધોરણ -૧૦ ગણિત પ્રકરણ-1 વાસ્તવિક સંખ્યાઓ 

(CH-1 REALE NUMBERS) VIDEO PART-7 

ALL VIDEO LINK
Click Here


ધોરણ 10 ના પ્રકરણ નવા અભ્યાસક્રમ 2019 ના વિડિયો માટે 


RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top